Tư vấn
(068) 3874403
Lượt truy cập
1175110
THÔNG BÁO Xét Tuyển Viên Chức Tại Ban Quản Lý Vườn Quốc Gia Núi Chúa Năm 2023
Thông Báo
X ét Tuyển Viên Chức Tại Ban Quản Lý Vườn Quốc Gia Núi Chúa Năm 2023

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 79/2018/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 1924/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 cua Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc tạm giao biên chế sự nghiệp (số lượng người làm việc) hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Ninh Thuận năm 2023;

Căn cứ Kế hoạch số 21/KH-BQLVQGNC ngày 23/02/2023 về xét tuyến viên chức tại Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa năm 2023;

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa thông báo rộng rãi đến các ứng viên có nhu cầu và đáp ứng được các điều kiện tham gia xét tuyến vào viên chức tại Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa như sau:

I.                   Chỉ tiêu, vị trí việc làm, ngành và chuyên ngành cần tuyển

1.                   Số lượng viên chức cần tuyển: tống số chi tiêu tuyển dụng là 03 người.

2.                    Số lượng vị trí việc làm thực hiện việc xét tuyển: 02 vị trí. Cụ thể:

-                  Vị trí việc làm sinh kế cộng đồng và phát triển bền vững tài nguyên rừng và biên; bảo tồn đa dạng sinh học: 02 chỉ tiêu.

-                  Vị trí việc làm truyền thông nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học: 01 chỉ tiêu.

3.                    Ngành, chuyên ngành cần tuyển:

a) Vị trí việc làm: Nhân viên sinh kế cộng đồng và phát triển bền vững tài nguyên rừng và biến; bảo tồn đa dạng sinh học.

-                    Mô tả công việc:

+ Xây dựng kế hoạch phát triến bền vững sinh kế cộng đồng gắn với bảo vệ rừng, Bảo tồn đa dạng sinh học;

+ Thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường.

+ Đề xuất các giải pháp, các chương trình, dự án, kế hoạch phát triến sinh kế bền vững của cộng đồng quanh VQG;

+ Xây dựng chương trình cụ thế chiến lược phát triển sinh kế của cộng đồng địa phương gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ rừng VQG.

+ Xây dựng kế hoạch bảo tồn và phát triển tài nguyên rừng và biến VQG hàng năm;

+ Giám sát, đánh giá biến động tài nguyên rừng và biến;

+ Giám sát biến động loài quý hiếm, đặc hữu;

+ Xây dựng các dự án bảo tồn và phát triến tài nguyên;

+ Xây dựng cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học VQG Núi Chúa.

-         Tiêu chuẩn, điều kiện: Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Lâm nghiệp; Lâm học; Quản lý môi trường; đất đai; tài nguyên; lâm sinh; thủy sản...

b) Vị trí việc làm: truyền thông nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học

- Mô tả công việc:

+ Đề xuất, xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động trong công tác bảo tồn tài nguyên rừng và biển.

+ Xây dựng kế hoạch, chương trình bảo vệ môi trường; Thành lập và nhân giống các mô hình giáodục môi trường; Có khả năng trình bày và thuyết trình.

+ Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên...

II.            Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, Phiếu đăng ký dự tuyển, ưu tiên trong tuyển dụng

1.      Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

a)     Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyến viên chức:

-                  Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam. Tuổi đời dự tuyến từ đủ 18 tuổi đến 35 tuối.

-                    Có Phiếu đăng ký dự tuyến. Có lý lịch rõ ràng.

-                  Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Cụ thể:

+ Trình độ đào tạo: Đại học trở lên, ngành, chuyên ngành phù hợp với vị trí dự tuyển.

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

+ Có chứng chi tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

-                    Đủ sức khoẻ đê thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ

b)     Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

-                    Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

-                    Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2.      Phiếu đăng ký dự tuyển:

-                 Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dụ tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 cúa Chính phủ vào vị trí việc làm, người đăng ký dự tuyển phải khai đây đù các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điếm nộp Phiếu và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

-                 Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyên, người trúng tuyến phải đến Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có),... theo yêu cầu của vị trí tuyến dụng đế hoàn thiện hồ sơ tuyến dụng, bao gồm:

+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

+ Trường hợp người trúng tuyến có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

-                 Trường họp người trúng tuyên không hoàn thiện đủ hô sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyên, thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiêp theo.

3.      Ưu tiên trong tuyến dụng viên chức:

a)     Đối tượng và điếm ưu tiên trong xét tuyến:

      + Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 diêm vào kết quả điếm vòng 2.

 

     + Người dân tộc thiếu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyến ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sơ được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điếm vào kết quả diêm vòng 2.

 

     + Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 diêm vào kết quả điếm vòng 2.

b)     Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 1 15/2020/ND-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ thì clư đươc công điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điếm vòng 2.

 

III.                   Hình thức, nội dung tuyển dụng

1.         Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển viên chức thực hiện theo 2 vòng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 cuà Chính phủ .

2.      Nội dung xét tuyển:

-                  Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự Vòng 2.

-                  Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển:

+ Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩ n về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phù hợp vói yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

+ Thời gian phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

+ Thang điểm (phong vấn): 100 điểm.

+ Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

4.                     Xác định người trúng tuyên trong kỳ xét tuyên viên chức:

a)                    Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

+ Có số điếm vòng 2 cộng với điếm ưu tiên theo quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của tùng vị trí việc làm.

b)                  Trường hợp có từ 02 người trở lên có tống số điếm tính theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyến thì người có kết quả diêm vòng 2 cao hơn là người trúng tuyến; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thấm quyền tuyến dụng viên chức quyết định người trúng tuyến.

c)                  Người không trúng tuyến trong kỳ xét tuyến viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyến cho các kỳ xét tuyến lần sau.

5.                     Thòi gian, địa điểm xét tuyển và tài liệu ôn tập

-                  Thời gian tổ chức: Dự kiến tổ chức bắt đầu từ tháng 4/2023. Thời gian cụ thê sẽ thông báo sau.

-                  Địa điếm xét tuyển: Văn phòng Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa - thôn Thái An - xã Vĩnh Hải - huyện Ninh Hải - tỉnh Ninh Thuận.

-                    Tài liệu ôn tập: Sẽ thông báo cụ thề đến các thí sinh đăng ký dự tuyển.

IV.                     Thời hạn, địa chỉ và địa điếm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

1. Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký (lự tuyền: 45 ngày, kể từ ngày 24/02/2023 đến hết ngày 10/4/2023.

     

2. Địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiêu đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (trong giờ hành chính) tại địa chỉ sau: phòng Hành chính - Tổng hợp, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa - thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Số điện thoại liên hệ: 0939151011.

Trên đây là Thông báo xét tuyến viên chức của Ban Quan lý Vườn quôc gia Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuân./.

 

Các tin khác
Thông báo tiêu chí xét chọn nhà đầu tư phối hợp lập Dự án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn quốc gia Núi Chúa.
Thông báo tiêu chí xét chọn nhà đầu tư phối hợp lập Dự án du lịch sinh  thái nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn quốc gia Núi Chúa.
Mức thu phí thăm quan mới tại các điểm thăm quan thuộc VQG Núi Chúa
Thực hiện Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND Ngày 8/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan tại Vườn quốc gia Núi Chúa tỉnh Ninh Thuận. Này VQG Núi Chúa thông báo đến các đơn vị, cá nhân biết về mức thu phí tham quan mới và thời gian thu tại...
Sản phẩm của cộng đồng Raglai Vườn quốc gia Núi Chúa
Sản phẩm do chính cộng đồng người dân Raglai sinh sống tại Vườn quốc gia Núi Chúa tìm kiếm và tạo ra các sản phẩm nhằm góp phần tạo sinh kế cho người dân tộc Raglai và giảm tác động vào tài nguyên môi trường
Tour du lịch sinh thái đi xem rùa đẻ tại Trạm bảo tồn rùa biển Bãi Thịt
Chương trình Tour không vì mục đích lợi nhuận mà nhằm góp phần tích cực trong việc giáo dục bảo tồn loài rùa biển, nâng cao thu nhập cho cộng đồng địa phương tham gia cứu hộ, bảo vệ rùa biển tại Vườn quốc gia Núi Chúa