Tư vấn
(068) 3874403
Lượt truy cập
1006841
PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2021-2025
THÔNG BÁO QUYẾT TOÁN TRUNG TÂM NĂM 2020 THÔNG BÁO QUYẾT TOÁN TRUNG TÂM NĂM 2020
THÔNG BÁO QUYẾT TOÁN HẠT KIỂM LÂM NĂM 2020 THÔNG BÁO QUYẾT TOÁN HẠT KIỂM LÂM NĂM 2020
THÔNG BÁO QUYẾT TOÁN VƯỜN NĂM 2020 THÔNG BÁO QUYẾT TOÁN VƯỜN NĂM 2020
Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức
Danh sách đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức về hội nhập quốc tế Danh sách đăng ký cán bộ, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức về hội nhập quốc tế, và lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương.
Quyết định 138 về khen thưởng thành tích công tác năm 2020 Quyết định về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2020
Quyết định 136 thành lập hội đồng nâng bậc lương thường xuyên cbcvc Quyết định thành lập hội đồng nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung
Quyết định ban hành quy tắc ứng xử của các bộ công chức viên chức BQLVQGNC Quyết định ban hành quy tắc ứng xử của các bộ công chức viên chức Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa
Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập
Quyết định ban hành quy chế văn hóa công sở của Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa Quyết định ban hành quy chế văn hóa công sở của Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa
Quyết định ban hành quy chế tổ chức tiếp công dân Quyết định ban hành quy chế tổ chức tiếp công dân
Quyết định ban hành quy chế làm việc của BQLVQGNC Quyết định ban hành quy chế làm việc của Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa tỉnh Ninh Thuận năm 2019
Quyết định ban hành quy chế dân chủ của Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa Quyết định ban hành quy chế dân chủ của Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa
Kế hoạch triển khai tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 Kế hoạch triển khai tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 của Ban quản lý VQG Núi Chúa Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 của Ban quản lý VQG Núi Chúa
Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2020 Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2020
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 tại Ban quản lý VQG Núi Chúa Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 tại Ban quản lý VQG Núi Chúa
Báo cáo kết quả tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng Báo cáo kết quả tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019- 2021
Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2020 Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2020
Báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2020 và phương hướng năm 2021 Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021
Thông báo tiêu chí xét chọn nhà đầu tư phối hợp lập Dự án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn quốc gia Núi Chúa.
Thông báo tiêu chí xét chọn nhà đầu tư phối hợp lập Dự án du lịch sinh  thái nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn quốc gia Núi Chúa.
Mức thu phí thăm quan mới tại các điểm thăm quan thuộc VQG Núi Chúa
Thực hiện Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND Ngày 8/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan tại Vườn quốc gia Núi Chúa tỉnh Ninh Thuận. Này VQG Núi Chúa thông báo đến các đơn vị, cá nhân biết về mức thu phí tham quan mới và thời gian thu tại...
Sản phẩm của cộng đồng Raglai Vườn quốc gia Núi Chúa
Sản phẩm do chính cộng đồng người dân Raglai sinh sống tại Vườn quốc gia Núi Chúa tìm kiếm và tạo ra các sản phẩm nhằm góp phần tạo sinh kế cho người dân tộc Raglai và giảm tác động vào tài nguyên môi trường
Tour du lịch sinh thái đi xem rùa đẻ tại Trạm bảo tồn rùa biển Bãi Thịt
Chương trình Tour không vì mục đích lợi nhuận mà nhằm góp phần tích cực trong việc giáo dục bảo tồn loài rùa biển, nâng cao thu nhập cho cộng đồng địa phương tham gia cứu hộ, bảo vệ rùa biển tại Vườn quốc gia Núi Chúa