Tư vấn
(068) 3874403
Lượt truy cập
1175100
KẾ HOẠCH
KẾ HOẠCH                                                                  Kế hoạch 
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2022
Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 
KẾ HOẠCH SỐ 42/KH - BQLVQGNC
KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện kiểm soát xung đột lợi ích nhằm góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực ích năm 
KẾ HOẠCH SỐ 50/KH - BQLVQGNC
KẾ HOẠCH 
Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa năm 
KẾ HOẠCH SỐ 08/KH - BQLVQGNC
KẾ HOẠCH
Hoạt động đối ngoại năm 2022
KẾ HOẠCH SỐ 07/KH - BQLVQGNC
KẾ HOẠCH 
Phát động phong trào thi đua " Công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở" năm 2022
KẾ HOẠCH SỐ 13/KH - BQLVQGNC
KẾ HOẠCH
Tiếp tục thực hiện và đổi mới công tác dân vận năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2026 của Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa
KẾ HOẠCH SỐ 04/KH - BQLVQGNC
KẾ HOẠCH
Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Bản Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa
KẾ HOẠCH SỐ 14/KH - BQLVQGNC
KẾ HOẠCH 
Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa
KẾ HOẠCH SỐ 21/KH - BQLVQGNC
KẾ HOẠCH 
Kiểm tra thực hiện kỹ luật, kỹ cương hành chính tại cơ quan và đơn vị trực thuộc năm 2022
KẾ HOẠCH SỐ 34/KH - BQLVQGNC
KẾ HOẠCH
Học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ , đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ"
KẾ HOẠCH SỐ 29/KH - BQLVQGNC
KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2022
KẾ HOẠCH SỐ 25/KH - BQLVQGNC
KẾ HOẠCH
Phát động phong trào thi đua "Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông" năm 2022 trên địa bàn tỉnh
KẾ HOẠCH SỐ 05/KH - BQLVQGNC
KẾ HOẠCH
Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022
KẾ HOẠCH SỐ 20/KH - BQLVQGNC
KẾ HOẠCH
Kiểm tra Công tác cải cách hành chính năm 2022 của Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa
KẾ HOẠCH SỐ 18/KH - BQLVQGNC
KẾ HOẠCH
Giao tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa năm 2022
KẾ HOẠCH SỐ 17/KH - BQLVQGNC
KẾ HOẠCH
Tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét, điều động, bổ sung các chức danh lãnh đạo các đơn vị trực thuộc
KẾ HOẠCH SỐ 41/ KH - BQLVQGNC
KẾ HOẠCH 
Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ năm 2020 - 2025; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030
KẾ HOẠCH 37 - BQLVQGNC
KẾ HOẠCH 
Xét tuyển viên chức Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa năm 2023
Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022
KẾ HOẠCH
Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022
Phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành của Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa năm
Kế Hoạch
Phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành của Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa năm 
KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2021-2025
KH 07 2022 Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2022 của BQLVQGNC
KH 06 Kế hoạch hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2022
KẾ HOẠCH Tiếp công dân của Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa
KẾ HOẠCH
Tiếp công dân của Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa
Kế hoạch triển khai tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 Kế hoạch triển khai tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 của Ban quản lý VQG Núi Chúa Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 của Ban quản lý VQG Núi Chúa
Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2020 Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2020
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 tại Ban quản lý VQG Núi Chúa Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 tại Ban quản lý VQG Núi Chúa
Thông báo tiêu chí xét chọn nhà đầu tư phối hợp lập Dự án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn quốc gia Núi Chúa.
Thông báo tiêu chí xét chọn nhà đầu tư phối hợp lập Dự án du lịch sinh  thái nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn quốc gia Núi Chúa.
Mức thu phí thăm quan mới tại các điểm thăm quan thuộc VQG Núi Chúa
Thực hiện Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND Ngày 8/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan tại Vườn quốc gia Núi Chúa tỉnh Ninh Thuận. Này VQG Núi Chúa thông báo đến các đơn vị, cá nhân biết về mức thu phí tham quan mới và thời gian thu tại...
Sản phẩm của cộng đồng Raglai Vườn quốc gia Núi Chúa
Sản phẩm do chính cộng đồng người dân Raglai sinh sống tại Vườn quốc gia Núi Chúa tìm kiếm và tạo ra các sản phẩm nhằm góp phần tạo sinh kế cho người dân tộc Raglai và giảm tác động vào tài nguyên môi trường
Tour du lịch sinh thái đi xem rùa đẻ tại Trạm bảo tồn rùa biển Bãi Thịt
Chương trình Tour không vì mục đích lợi nhuận mà nhằm góp phần tích cực trong việc giáo dục bảo tồn loài rùa biển, nâng cao thu nhập cho cộng đồng địa phương tham gia cứu hộ, bảo vệ rùa biển tại Vườn quốc gia Núi Chúa