Tư vấn
(068) 3874403
Lượt truy cập
2270682
Sơ đồ cơ cấu tổ chức VQGNC
SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC 
VƯỜN QUỐC GIA NÚI CHÚA
sdtc.jpg 
I. Ban Giám đốc
1.Giám đốc:

Nhiệm vụ: Giám đốc là người quản lý và điều hành mọi hoạt động của ban quản lý VQGNC đồng thời là hạt trưởng hạt kiểm lâm; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước chủ tịch UBND tỉnh và giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT về toàn bộ hoạt động của đơn vị, kể cả khi đã phân công hoặc ủy nhiệm cho người có trách nhiệm 

2. Phó Giám đốc Vườn:
-Ông Nguyễn Tường Giao
- ĐT bàn: 068.3513334
 Nhiệm vụ: người giúp giám đốc trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của Ban quản lý VQGNC; trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực theo phân công của Giám đốc và giải quyết các công việc khác do Giám đốc giao; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc về kết quả thực hiện công việc được giao.
3. Phó Giám đốc Vườn:
-Ông Trần Văn Tiếp 
- Di động :  0913761550
 Nhiệm vụ: người giúp giám đốc trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của Ban quản lý VQGNC; trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực theo phân công của Giám đốc và giải quyết các công việc khác do Giám đốc giao; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc về kết quả thực hiện công việc được giao.

II. Văn phòng đại diện
- Ông: Bùi Đức Nghĩa – Trưởng văn phòng đại diện Vườn quốc gia Núi Chúa
- ĐT bàn: 068.3874403,  068. 3873444 Fax: 068.3874403 ; Di động: 0913128670
Nhiệm vụ: Thực hiện chức năng văn phòng liên lạc của ban quản lý VQGNC phối hợp với các phòng ban, đơn vị trực thuộc Ban quản lý VQGNC trong việc tiếp nhận, cung cấp thông tin cho các đơn vị có liên quan để phối hợp công tác.
-Tổ chức đón tiếp các đoàn khách; tham dự các hội nghị, cuộc họp và báo cáo Giám đốc quản lý VQGNC về nội dung, kết luận các hội nghị, cuộc họp đó theo sự ủy quyền của Giám đốc ban quản lý VQGNC.
-Thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ tại Văn phòng đại diện; quản lý tài sản, nhà khách nội bộ VQGNC tại Văn phòng đại diện.
-Giới thiệu, quảng bá hình ảnh cùng các hoạt động nghiên cứu khoa học, bảo tồn, du lịch sinh thái…của VQGNC
-Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Ban quản lý VQGNC giao.

III. Phòng Tổ chức-Hành chính
- Trưởng phòng: Ông Phạm Văn Xiêm
- Di động: 09136584774
- Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Phú HoàngDi động: 0918120266
Nhiệm vụ: 
-Tham mưu về công tác tổ chức bộ máy, quản lý nhân sự, quy hoạch, đào tạo, đề bạt, bố trí, sử dụng, kiểm tra, đánh giá cán bộ, các chế độ chính sách và đời sống đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của VQGNC theo phân cấp của UBND tỉnh và các quy định hiện hành của nhà nước.
-Quản lý, bố trí sử dụng các loại tài sản; kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng tài sản và đề xuất duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản.
-Tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động hành chính của Ban quản lý  VQGNC như công tác văn thư lưu trữ, báo cáo, quản trị mạng nội bộ và Website; tham mưu xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quản lý hồ sơ của VQG theo quy định của nhà nước; thực hiện cải cách hành chính; quản lý đoàn ra đoàn vào; bảo vệ tài sản, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ toàn đơn vị.

IV. Phòng Kế hoạch-Tài chính

Trưởng phòng: Ông Phan Thanh Cường
Di động: 0943954436 
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thanh Hằng
Di động: 0947892805
Chức năng, nhiệm vụ: 
-Tham mưu xây dựng các đề án về quy hoạch bảo tồn và phát triển các đề án, dự án có liên quan; xây dựng kế hoạch cho các dự án, chương trình hoạt động hàng năm của VQGNC; xây dựng các dự án đầu tư, các dự án vận động tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đầu tư vào VQGNC
-Thực hiện các nhiệm vụ tài chính kế toán, thống kê, đầu tư xây dựng cơ bản; kiểm tra, giám sát, quyết toán tài chính đối với các đơn vị trực thuộc VQGNC.
-Quản lý tài chính, tài sản; thực hiện chế đội chính sách cho cán bộ viên chức, chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính; thực hành tiết kệm, chống lãng phí, chống tham nhũng; cải cách hành chính theo quy định của nhà nước.

V.Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

-Phó Trưởng phòng: Ông Trương Thanh Trịnh
-Di động: 0907081978
Chức năng, nhiệm vụ: 
- Tham mưu và thực hiện nhiệm vụ bảo tồn tài nguyên rừng: bảo tồn đa dạng sinh học, khôi phục các hệ sinh thái tự nhiên; sưu tập, nuôi trồng thực nghiệm, bảo tồn nguồn gen các loài động, thực vật nguy cấp, quý, hiếm, đặc hữu; ứng dụng thành quả khoa học vào công tác bảo tồn và phát triển tài nguyên; khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên; thu thập mẫu vật, nguồn gen sinh vật; thực hiện các chính sách về chi trả dịch vụ môi trường rừng theo quy định của pháp luật.
- Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề tài nghiên cứu khoa học và tổ chức nghiên cứu về bảo tồn, phát triển động, thực vật rừng, đa dạng sinh học, diễn biến tài nguyên, đặc biệt là các loài động, thực vật quý, hiếm, đặc hữu, nguy cấp.
- Tổ chức các dịch vụ nghiên cứu khoa học, học tập về rừng tại VQGNC; tham mưu và thực hiện các chương trình hoạt động, nghiên cứu của Vườn thực vật.
- Tham gia xây dựng, điều phối các dự án nghiên cứu bảo tồn và phát triển tài nguyên rừng, dịch vụ môi trường rừng.
- Tham gia xây dựng các dự án, mô hình nông lâm kết hợp, phát triển kinh tế, hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật, thực hiện các hoạt động thu hút cộng đồng dân cư trong VQGNC và vùng đệm tham gia quản lý tài nguyên rừng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân theo mục tiêu bảo tồn và phát triển bền vững. 
- Xây dựng các dự án hợp tác quốc tế và thu hút các dự án hỗ trợ cho công tác bảo tồn và phát triển tài nguyên rừng.
- Phối hợp với các đơn vị trực thuộc trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân để bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng.
- Phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc hoạt động của các đơn vị trực thuộc VQGNC trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của phòng.

VI.Phòng Bảo tồn biển
-Trưởng phòng: Ông Nguyễn Sỹ Hùng
- Di động: 0982835785
-Phó Trưởng phòng: Ông Phạm Anh Dũng
- Di động: 0944246557
Chức năng, nhiệm vụ: 
- Tham mưu và thực hiện nhiệm vụ bảo tồn tài nguyên biển: phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học; sưu tập, nuôi trồng thực nghiệm, bảo tồn nguồn gen các loài động, thực vật biển nguy cấp, quý, hiếm; ứng dụng thành quả khoa học vào công tác bảo tồn và phát triển tài nguyên biển; khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên biển; thu thập mẫu vật, nguồn gen sinh vật theo quy định của pháp luật; các chính sách về dịch vụ môi trường biển.
- Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề tài nghiên cứu khoa học và tổ chức nghiên cứu về bảo tồn, phát triển các loài động, thực vật biển, đa dạng sinh học, diễn biến tài nguyên, đặc biệt là đối với các loài quý hiếm, đặc hữu, nguy cấp. 
- Tổ chức dịch vụ nghiên cứu khoa học, học tập tại khu bảo tồn biển VQG.
- Tham gia xây dựng, điều phối các dự án nghiên cứu bảo tồn và phát triển tài nguyên biển, dịch vụ môi trường biển.
- Tham gia xây dựng các dự án, các mô hình tạo sinh kế, phát triển kinh tế, hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật và tổ chức thực hiện các hoạt động thu hút cộng đồng dân cư trong phạm vi VQGNC và vùng đệm tham gia quản lý tài nguyên biển, góp phần nâng cao đời sống nhân dân theo mục tiêu bảo tồn và phát triển bền vững. 
- Xây dựng chương trình, dự án hợp tác quốc tế về quản lý, bảo vệ, bảo tồn, phát triển tài nguyên và đa dạng sinh học biển và phối hợp với các đơn vị trực thuộc VQGNC triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế sau khi được duyệt.
- Phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ tài nguyên biển, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân để bảo vệ và phát triển tài nguyên biển.
- Phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc hoạt động của các đơn vị trực thuộc VQGNC trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của phòng.

VII.Trung tâm Giáo dục và Dịch vụ môi trường rừng:
- Phó Giám đốc: Ông Phạm  Thanh Sơn
ĐT bàn: 068. 3870279, Di động: 01292837979
Chức năng, nhiệm vụ: 
- Kết hợp sử dụng môi trường rừng và biển để tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái, dịch vụ môi trường và giáo dục môi trường trong VQG.
- Tổ chức hoặc liên doanh, liên kết, cho thuê môi trường rừng và biển và các hình thức đầu tư phát triển du lịch sinh thái khác để sản xuất kinh doanh, du lịch sinh thái theo quy hoạch và quy định hiện hành.
- Tư vấn, hướng dẫn, kiểm tra và giám sát các tổ chức, cá nhân có thuê môi trường rừng và biển để sản xuất kinh doanh, tổ chức du lịch sinh thái theo đề án được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
- Tham mưu trong việc lập đề án sử dụng bền vững tài nguyên rừng và biển, kế hoạch quản lý và khai thác các chuyến, tuyến, điểm du lịch trong VQG; tạo nguồn thu từ dịch vụ du lịch sinh thái để tái đầu tư cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học, giữ gìn các giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan và môi trường tại VQG.
- Tuyên truyền, giáo dục môi trường nhằm nâng cao nhận thức về bảo tồn thiên nhiên cho khách du lịch và cộng đồng dân cư; thực hiện các hoạt động quảng bá về VQG; khai thác hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu VQG phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục môi trường theo quy định của nhà nước.
- Tổ chức thực hiện các chính sách về chi trả dịch vụ môi trường rừng và biển, cung ứng dịch vụ môi trường rừng và biển theo quy định của pháp luật.

VIII. Hạt Kiểm lâm
-Phó Hạt trưởng: Ông Nguyễn Trọng Huynh
-Di động: 0908050516
-Phó Hạt trưởng: Ông Nguyễn Văn Tỷ
-Di động: 0918675442
Chức năng: Quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng và biển, đồng thời là cơ quan thừa hành pháp luật về bảo vệ, phát triển tài nguyên rừng và biển trong phạm vi quản lý của Vườn quốc gia Núi Chúa (sau đây gọi tắt là VQGNC).
Tham mưu giúp Chủ tịch UBND huyện Ninh Hải thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và lâm nghiệp trên địa bàn huyện Ninh Hải.
Hạt là đơn vị hành chính nhà nước, trực thuộc và chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế, công tác và kinh phí hoạt động của Ban quản lý VQGNC, đồng thời chịu sự quản lý về nghiệp vụ, trang, thiết bị chuyên ngành của Chi cục Kiểm lâm. 
Nhiệm vụ, quyền hạn:
- Tham mưu cho cấp có thẩm quyền về bảo vệ, phát triển rừng và biển  ở địa phương:
+ Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành về bảo vệ rừng và biển, quản lý lâm sản trên địa bàn theo quy định của pháp luật;
+ Xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm về bảo vệ rừng và biển, quản lý lâm sản; phương án, dự án phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và biển, phòng cháy, chữa cháy rừng ở địa bàn;
+ Huy động các đơn vị vũ trang; huy động lực lượng, phương tiện khác của các đơn vị, cá nhân đóng trên địa bàn để kịp thời ngăn chặn, ứng cứu những vụ cháy rừng và những vụ phá rừng nghiêm trọng trong những tình huống cần thiết và cấp bách; 
- Tổ chức thực hiện bảo vệ rừng và biển của Hạt quản lý ( gồm diện tích rừng và biển của VQGNC và diện tích rừng của của huyện Ninh Hải ):
+ Tuyên truyền, giáo dục pháp luật, chế độ, chính sách về quản lý, bảo vệ  phát triển rừng và biển, quản lý khai thác và sử dụng lâm sản; vận động nhân dân bảo vệ, phát triển rừng và biển; xây dựng lực lượng quần chúng bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; huấn luyện nghiệp vụ cho các tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng;
+ Kiểm tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý, bảo vệ rừng và biển, quản lý lâm sản; tổ chức tuần tra, truy quét các tổ chức, cá nhân phá hoại rừng, khai thác, tàng trữ, mua bán, vận chuyển lâm sản, săn bắt động vật rừng trái phép trên địa bàn;
+ Xử lý hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xử lý các vụ vi phạm thuộc lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và biển, quản lý lâm sản theo quy định của pháp luật;
- Tổ chức, chỉ đạo, quản lý hoạt động nghiệp vụ:
+ Quản lý tổ chức, biên chế, kinh phí, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức của đơn vị theo quy định của pháp luật.
+ Bố trí, chỉ đạo, kiểm tra công chức kiểm lâm địa bàn cấp xã; theo dõi diễn biến rừng, đất lâm nghiệp;
+ Tổ chức, chỉ đạo, quản lý hoạt động của các trạm kiểm lâm, trạm kiểm ngư;
+ Chịu sự chỉ đạo, điều hành, chấp hành chế độ báo cáo thống kê và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Ban quản lý VQGNC, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh giao.

Hoạt động quyên góp và cấp phát quần áo cũ cho dân tộc Raglai nghèo
Chi đoàn VQG Núi Chúa kính kêu gọi các tổ chức, cá nhân hảo tâm và toàn thể cán bộ công chức, viên chức VQG tiếp tục đóng góp quần áo cũ, chúng tôi sẽ tiếp nhận và ghi nhớ hành động tốt đẹp này của quý tổ chức, cá nhân.
Mức thu phí thăm quan mới tại các điểm thăm quan thuộc VQG Núi Chúa
Thực hiện Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND Ngày 8/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan tại Vườn quốc gia Núi Chúa tỉnh Ninh Thuận. Này VQG Núi Chúa thông báo đến các đơn vị, cá nhân biết về mức thu phí tham quan mới và thời gian thu tại...
Sản phẩm của cộng đồng Raglai Vườn quốc gia Núi Chúa
Sản phẩm do chính cộng đồng người dân Raglai sinh sống tại Vườn quốc gia Núi Chúa tìm kiếm và tạo ra các sản phẩm nhằm góp phần tạo sinh kế cho người dân tộc Raglai và giảm tác động vào tài nguyên môi trường
Tour du lịch sinh thái đi xem rùa đẻ tại Trạm bảo tồn rùa biển Bãi Thịt
Chương trình Tour không vì mục đích lợi nhuận mà nhằm góp phần tích cực trong việc giáo dục bảo tồn loài rùa biển, nâng cao thu nhập cho cộng đồng địa phương tham gia cứu hộ, bảo vệ rùa biển tại Vườn quốc gia Núi Chúa
Phát triển du lịch sinh thái vườn quốc gia Núi Chúa tỉnh Ninh Thuận
Phối hợp với Hợp phần sinh kế bền vững bên trong và xung quanh các Khu bảo tồn biển Việt Nam( LMPA), Quỹ bảo tồn động vật hoang dã WWF Việt Nam xây dựng Định hướng phát triển du lịch bền vững VQGNC, có sự tham gia đóng góp của các ban ngành và các bên liên quan trong tỉnh