Tư vấn
(068) 3874403
Lượt truy cập
1219502
Tuyên truyền, phổ biến thể chế, chính sách lĩnh vực Nội vụ

Tuyên truyền, phổ biến thể chế, chính sách lĩnh vực Nội vụ  

            Thực hiện chỉ đạo theo công văn số 1965/BNV - PC ngày 27/04/2023 của Bộ Nội vụ về việc   phối hợp tuyên truyền, phổ biến thể chế, chính sách lĩnh vực Nội vụ. Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa triển khai đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động đang công tác và làm việc tại Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa về nội dung về  22 văn bản quy phạm pháp luật - thông tin cụ thể theo danh mục và các văn bản quy phạm pháp luật như sau:

1. Luật Thi đua, khen thưởng (số 06/2022/QH15 ngày 15/6/2022).
2. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (số 10/2022/QH15 ngày 10/11/2022).
3. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh
giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
4. Nghị định số 50/2022/NĐ-CP ngày 02/8/2022 của Chính phủ quy định về
nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.
5. Nghị định số 83/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 của Chính phủ quy
định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh
đạo, quản lý.
6. Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp
đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự
nghiệp công lập.
7. Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/3/2023 của Chính phủ quy định
về kiểm định chất lượng đầu vào công chức.
8. Thông tư số 03/2020/TT-BNV ngày 21/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác
của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức.
9. Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các
ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.
10. Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội
vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước
thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên
chức và người lao động.
11. Thông tư số 03/2022/TT-BNV ngày 12/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội
vụ quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công
chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức
cán bộ ở địa phương.
12. Thông tư số 04/2022/TT-BNV ngày 23/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội
vụ sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 13/2019/TT-BNV
ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán
bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn,
tổ dân phố.

13. Thông tư số 05/2022/TT-BNV ngày 23/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội
vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày
31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn,
tổ dân phố.
14. Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội
vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày
11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn,
nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và
công chức chuyên ngành văn thư.
15. Thông tư số 07/2022/TT-BNV ngày 31/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội
vụ quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét
thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ.
16. Thông tư số 08/2022/TT-BNV ngày 19/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội
vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2019/TT-BNV ngày
15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh
vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ.
17. Thông tư số 09/2022/TT-BNV ngày 16/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội
vụ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ.
18. Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 19/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội
vụ quy định thời hạn bảo quản tài liệu.
19. Thông tư số 11/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội
vụ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ.
20. Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội
vụ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên
môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc
làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị
sự nghiệp công lập.
21. Thông tư số 13/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội
vụ hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức.
22. Thông tư số 14/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội
vụ hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp
chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ.
mã QR CODE.jpg


Thông báo tiêu chí xét chọn nhà đầu tư phối hợp lập Dự án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn quốc gia Núi Chúa.
Thông báo tiêu chí xét chọn nhà đầu tư phối hợp lập Dự án du lịch sinh  thái nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn quốc gia Núi Chúa.
Mức thu phí thăm quan mới tại các điểm thăm quan thuộc VQG Núi Chúa
Thực hiện Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND Ngày 8/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan tại Vườn quốc gia Núi Chúa tỉnh Ninh Thuận. Này VQG Núi Chúa thông báo đến các đơn vị, cá nhân biết về mức thu phí tham quan mới và thời gian thu tại...
Sản phẩm của cộng đồng Raglai Vườn quốc gia Núi Chúa
Sản phẩm do chính cộng đồng người dân Raglai sinh sống tại Vườn quốc gia Núi Chúa tìm kiếm và tạo ra các sản phẩm nhằm góp phần tạo sinh kế cho người dân tộc Raglai và giảm tác động vào tài nguyên môi trường
Tour du lịch sinh thái đi xem rùa đẻ tại Trạm bảo tồn rùa biển Bãi Thịt
Chương trình Tour không vì mục đích lợi nhuận mà nhằm góp phần tích cực trong việc giáo dục bảo tồn loài rùa biển, nâng cao thu nhập cho cộng đồng địa phương tham gia cứu hộ, bảo vệ rùa biển tại Vườn quốc gia Núi Chúa