Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Theo Quyết định số 28/2023/QĐ-UBND ngày 20/5/2023 của UBND tỉnh Ninh Thuận Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận, theo đó:

Lãnh đạo Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa gồm
♥Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc
♥Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc: Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường.
♥Các phòng chuyên môn
  1. Phòng Hành chính – Tổng hợp
  2. Phòng Khoa học – Dự trữ sinh quyển
  3. Phòng Bảo tồn Tài nguyên rừng và biển