Thông tin liên hệ đặt tour du lịch

BQL Vườn Quốc Gia Núi Chúa Ninh Thuận
Địa chỉ : Thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
Email: bqlvqgnc@ninhthuan.gov.vn

Liên hệ đặt tour:
Trung tâm Giáo dục Môi trường và Dịch vụ môi trường
Điện Thoại: 0798889468
Email: trungtamgdmtdvmtvqgnuichua@gmail.com