Phòng chống tham nhũng

Kế hoạch thực hiện

+ 17/KH-BQLVQGNC Kế hoạch Tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét, điều động, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo các đơn vị trực thuộc (14/02/2022)

+ 66/KH-BQLVQGNC Kế hoạch Thực hiện cải cách hành chính năm 2023 (09/12/2022)

+ 21/KH-BQLVQGNC Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 (10/01/2023)

+ Kế hoạch hoạt động của ban Thanh tra nhân dân năm 2023 (05/01/2023)

+ 43/KH-BQLVQGNC Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2023 (30/01/2023)

+ 46/KH-BQLVQGNC Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 (31/01/2023)

+ 49/KH-BQLVQGNC Kế hoạch Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan và đơn vị trực thuộc năm 2023 (02/02/2023)

+ 51/KH-BQLVQGNC Kế hoạch Tiếp công dân của Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa (02/02/2023)

+ 58/KH-BQLVQGNC Kế hoạch Theo dõi thi hành pháp luật năm 2023 của Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa (03/02/2023)

+ 66/KH-BQLVQGNC Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 theo Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 30/12/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (07/02/2023)

+ 21/KH-BQLVQGNC Kế hoạch Xét tuyển viên chức Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa năm 2023 (23/02/2023)

+ 141/KH-BQLVQGNC Kế hoạch Kiểm soát xung đột lợi ích (28/02/2023)

+ 204/KH-BQLVQGNC Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của Ban Quản lý Vườn Quốc Gia Núi Chúa (20/03/2023)

+ 485/KH-BQLVQGNC Kế hoạch Chuyển đổi vị trí công tác viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong lĩnh vực hoạt động tài chính, kế toán, tại Ban Quản lý vườn Quốc Gia Núi Chúa năm 2023 (14/06/2023)

+ 711/KH-BQLVQGNC Kế hoạch Tự kiểm tra công tác phòng, chống tham những, tiêu cực năm 2023 (29/08/2023)

+ 920/KH-BQLVQGNC Kế hoạch Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc (15/11/2023)

+ 1022/KH-BQLVQGNC Kế hoạch Triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa năm 2023 (14/12/2023)


Báo cáo

+ 767/BC-BQLVQGNC Kết quả tự kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 (28/09/2023)

+ 807/BC-BQLVQGNC-HCTH Báo cáo V/v kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức năm 2023 và đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng viên chức năm 2024 (11/10/2023)

+ 854/BC-BQLVQGNC Về việc báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 (24/10/2023)

+ 867/BC-BQLVQGNC Báo cáo Kết quả Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023 của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa (27/10/2023)

+ 921/BC-BQLVQGNC Báo cáo Kết quả thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 (15/11/2023)

+ 926/BC-BQLVQGNC Báo cáo Tổng kết thi đua, khen thưởng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (16/11/2023)

+ 931/BC-BQLVQGNC Báo cáo Kết quả Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 tại Ban Quản lý Vườn Quốc Gia Núi Chúa (17/11/2023)

+ 933/BC-BQLVQGNC Báo cáo Cải cách hành chính năm 2023, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (17/11/2023)

+ 1014/BC-BQLVQGNC Báo cáo Công tác phòng chống tham nhũng năm 2023 Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ban Quản lý Vườn Quốc Gia Núi Chúa (11/12/2023)

+ 1016/BC-BQLVQGNC Báo cáo thực hiện rà soát, ngăn ngừa “xung đột lợi ích” theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2023 (12/12/2023)

+ 1033/BC-BQLVQGNC Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu năm 2023 và lập dự toán thu năm 2024 (18/12/2023)

+ 01/BC-TTND Báo cáo hoạt động Ban Thanh tra Nhân dân Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 (21/12/2023)

+ 1079/BC-BQLVQGNC Báo cáo Thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc (31/12/2023)

+ 20/BC-BQLVQGNC Báo cáo Kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 (05/01/2024)

+ 49/BC-BQLVQGNC Báo cáo Kết quả thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2023 (15/01/2024)

+ 64/BC-BQLVQGNC Báo cáo Kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 của Ban Quản lý Vườn Quốc Gia Núi Chúa (17/01/2024)


Quyết định

+ 125/QĐ-BQLVQGNC Quyết định Về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Trung, Phó Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường thuộc Ban quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa (01/12/2022)

+ 135/QĐ-BQLVQGNC Quyết định Về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 Cho các đơn vị dự toán thuộc Ban quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa (31/12/2022)

+ 137/QĐ-BQLVQGNC Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa (31/12/2022)

+ 53/QĐ-BQLVQGNC Quyết định Về việc Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023 của Ban quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa tỉnh Ninh Thuận (02/02/2023)

+ 06/QĐ-BQLVQGNC Quyết định Về việc bố trí nhân sự các phòng, đơn vị thuộc Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa (09/02/2023)

+ 09/QĐ-BQLVQGNC Quyết định Về việc điều động viên chức (09/02/2023)

+ 27/QĐ-BQLVQGNC Quyết định Về việc giao bổ sung dự toán Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2023 cho Ban quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa (27/02/2023)

+ 31/QĐ-BQLVQGNC Quyết định Về việc phê duyệt quy hoạch các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Trưởng, phó đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa giai đoạn 2023-2025, giai đoạn 2025-2030 (13/03/2023)

+ 244/QĐ-BQLVQGNC Quyết định Thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức tại Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa năm 2023 (31/03/2023)

+ 307/QĐ-BQLVQGNC Quyết định Về việc Thành lập hội đồng đánh giá Chương trình hành động để xem xét, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo phòng chuyên môn (25/04/2023)

+ 369/QĐ-BQLVQGNC Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2023 (17/05/2023)

+ 426/QĐ-BQLVQGNC Quyết định Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (31/05/2023)

+ 478/QĐ-BQLVQGNC Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa tỉnh Ninh Thuận (14/06/2023)

+ 487/QĐ-BQLVQGNC Quyết định Ban hành Quy chế văn hóa công sở và Quy tắc ứng xử của viên chức và người lao động thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa (16/06/2023)

+ 517/QĐ-BQLVQGNC Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (30/06/2023)

+ 528/QĐ-BQLVQGNC Về việc bổ nhiệm ngạch đối với viên chức (04/07/2023)

+ 541/QĐ-BQLVQGNC Quyết định Ban hành Quy chế tiếp công dân tại Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa (11/07/2023)

+ 576/QĐ-BQLVQGNC Quyết định Về việc phân công nhiệm vụ Giám đốc, Phó Giám đốc Ban Quan lý Vườn Quốc gia Núi Chúa (20/07/2023)

+ 679/QĐ-BQLVQGNC Quyết định Về việc Cử viên chức tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên chính năm 2023 – Khóa 2 (21/08/2023)

+ 690/QĐ-BQLVQGNC Quyết định Về việc Cử viên chức tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên chính năm 2023 – Khóa 2 (23/08/2023)

+ 771/QĐ-BQLVQGNC Quyết định Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2023 (29/09/2023)

+ 980/QĐ-BQLVQGNC Quyết định Về việc bổ nhiệm ông Phạm Anh Dũng giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Bảo tồn tài nguyên rừng và biển thuộc Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa (01/12/2023)

+ 981/QĐ-BQLVQGNC Quyết định Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Sĩ Hùng giữ chức vụ Trưởng phòng Khoa học – Dự trữ sinh quyển thuộc Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa (01/12/2023)

+ 989/QĐ-BQLVQGNC Quyết định Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (01/12/2023)

+ 1010/QĐ-BQLVQGNC Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2023 (11/12/2023)

+ 1034/QĐ-BQLVQGNC Quyết định Về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho các đơn vị dự toán thuộc Ban quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa (18/12/2023)

+ 06/QĐ-BQLVQGNC Quyết định Về việc công bố công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2024 của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa (11/01/2024)

+ 71/QĐ-BQLVQGNC Quyết định Về việc công khai số liệu quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành năm 2023 (20/01/2024)

+ 72/QĐ-BQLVQGNC Quyết định Về việc công khai kế hoạch vốn đầu tư các dự án do Ban quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa làm chủ đầu tư năm 2024 (22/01/2024)


Thông báo

+ 27/TB-BQLVQGNC Thông Báo Lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2023 của Lãnh đạo Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa (02/01/2023)

+ 02/TB-BQLVQGNC Thông báo Lịch kiểm tra quyết toán kinh phí năm 2022 (02/02/2023)

+ 48/TB-BQLVQGNC Thông Báo Lịch tiếp công dân tháng 2 năm 2023 của Lãnh đạo Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa (02/02/2023)

+ 52/TB-BQLVQGNC Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa năm 2023 (02/02/2023)

+ 128/TB-BQLVQGNC Thông báo Xét tuyển viên chức tại Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa năm 2023 (24/02/2023)

+ 82/TB-BQLVQGNC Thông Báo Lịch tiếp công dân tháng 3 năm 2023 của Lãnh đạo Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa (01/03/2023)

+ 01/TB-BQLVQGNC Thông báo Xét duyệt/Thẩm định quyết toán ngân sách năm 2022 Đơn vị được thông báo: Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa Mã chương: 599 (12/04/2023)

+ 02/TB-BQLVQGNC Thông báo Xét duyệt/Thẩm định quyết toán ngân sách năm 2022 Đơn vị được thông báo: Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Núi Chúa Mã chương: 599 (12/04/2023)

+ 96/TB-BQLVQGNC Thông Báo Lịch tiếp công dân tháng 4/2023 của Lãnh đạo Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa (02/04/2023)

+ 03/TB-BQLVQGNC Thông báo Xét duyệt/Thẩm định quyết toán ngân sách năm 2022 Đơn vị được thông báo: Trung tâm GDMT và DVMT Mã chương: 599 (12/04/2023)

+ 133/TB-BQLVQGNC Thông Báo Lịch tiếp công dân tháng 5/2023 của Lãnh đạo Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa (02/05/2023)

+ 157/TB-BQLVQGNC Thông Báo Lịch tiếp công dân tháng 6/2023 của Lãnh đạo Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa (04/06/2023)

+ 181/TB-BQLVQGNC Thông Báo Lịch tiếp công dân tháng 7/2023 của Lãnh đạo Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa (02/07/2023)

+ 206/TB-BQLVQGNC Thông Báo Lịch tiếp công dân tháng 8/2023 của Lãnh đạo Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa (01/08/2023)

+ 252/TB-BQLVQGNC Thông Báo Lịch tiếp công dân tháng 9/2023 của Lãnh đạo Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa (04/09/2023)

+ 274/TB-BQLVQGNC Thông Báo Lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2023 của Lãnh đạo Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa (02/10/2023)

+ 296/TB-BQLVQGNC Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 11/2023 của Lãnh đạo BQL Vườn quốc gia Núi Chúa (01/11/2023)

+ 312/TB-BQLVQGNC Thông báo lịch tiếp công dân tháng 12/2023 của Lãnh đạo BQL Vườn quốc gia Núi Chúa (04/12/2023)

+ Thông báo Lịch thẩm tra quyết toán kinh phí năm 2023 (04/04/2024)

+ 13/TB-BQLVQGNC Thông báo Xét duyệt/Thẩm định quyết toán ngân sách năm 2023 Đơn vị được thông báo: Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường Mã chương: 599 (25/04/2024)

+ 14/TB-BQLVQGNC Thông báo Xét duyệt/Thẩm định quyết toán ngân sách năm 2023 Đơn vị được thông báo: Văn phòng Vườn quốc gia Núi Chúa Mã chương: 599 (25/04/2024)


Biên Bản

+ Biên bản tiếp công dân tháng 1/2023 (12/01/2023)

+ Biên bản tiếp công dân tháng 2/2023 (15/02/2023)

+ Biên bản tiếp công dân tháng 3/2023 (15/03/2023)

+ Biên bản tiếp công dân tháng 4/2023 (14/04/2023)

+ Biên bản tiếp công dân tháng 5/2023 (15/05/2023)

+ Biên bản tiếp công dân tháng 6/2023 (15/06/2023)

+ Biên bản tiếp công dân tháng 7/2023 (13/07/2023)

+ Biên bản tiếp công dân tháng 8/2023 (15/08/2023)

+ Biên bản tiếp công dân tháng 9/2023 (15/09/2023)

+ Biên bản tiếp công dân tháng 10/2023 (12/10/2023)

+ Biên bản tiếp công dân tháng 11/2023 (15/11/2023)

+ Biên bản tiếp công dân tháng 12/2023 (15/12/2023)

+ Biên bản Niêm yết công khai kê khai tài sản thu nhập năm 2023 (15/01/2024)